Övriga slott med anknytning till släkten

Eriksberg

Eriksberg

Historia

Platsen där Ericsberg nu ligger, kallades tidigare Pintorp eller Pinnatorp. Det omnämns bland annat 1508. Då sålde väpnaren Knut Nilsson till Bosgård det till fru Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y.. Godset stannade därefter inom släkten Gyllenstierna. Det fick namnet Ericsberg av Erik Gyllenstierna och hans maka Beata von Yxkull (i folksägnerna benämnd Pintorpafrun). Sedan den grevliga ätten Gyllenstierna dött ut 1733 köptes det av ryttmästaren David Henrik Hildebrand. Han utökade ägorna betydligt och gjorde det 1778 till fideikommiss för sin son, David Gotthard Hildebrand, som dog 1808. Han testamenterade det till sin systerson Carl Carlsson Bonde. Denne ärvdes av sonen, överstekammarherren Carl Jedvard Bonde. Dennes son, överstekammarjunkaren Carl Carlson Bonde ärvde det 1895.

Pintorpafrun

Enligt sägen är det på Ericsberg som den så kallade Pintorpafrun går igen. Det finns olika uppfattningar om vem Pintorpafrun är, däribland riddaren Erik Erikssons (Gyllenstierna) änka Anna Karlsdotter och Erik Gyllenstiernas maka Beata von Yxkull.

Slottsparken

I slottsparken, som är öppen för allmänheten, finns bl.a en kopia av den berömda labyrinten på Hampton Court. Andra delar av parken är barockparken, rosenträdgården, vårträdgården, landskapsparken och italienska parken. I parken finns ett orangeri uppfört 1856, som fortfarande används.

Verksamhet idag

1808 övergick Ericsberg till släkten Bonde i vars ägo den fortfarande finns kvar. Till godset (Ericsbergs Fideikommiss AB) hör ett stort markinnehav på totalt 16 700 hektar.


Steninge

Steninge slott

Steninge slott är ett slott beläget vid Mälarens strand i Sigtuna kommun, Uppland, 7 kilometer från Märsta.

Slottet, från slutet av 1600-talet, är ett av de bäst bevarade från denna tid. Huvudbyggnaden ligger på en hög terrass. Den är försedd med en bred trappa och balustrad samt flankerad av två små kvadratiska flyglar. Nedanför terrassen utbreder sig en öppen plan med planteringar ned mot sjön, och på ömse sidor ligger två par flyglar av trä. Bakom slottet ligger den vidsträckta under medverkan av Johan Hårleman anlagda parken.

Den första kända ägaren, fru Katarina till Steninge, omnämndes 1299. Under senare delen av medeltiden tillhörde det släkten Oxenstierna, bland annat Bengt Kristiernsson Oxenstierna och hans son Kristiern Bengtsson Oxenstierna, som avrättades i Stockholms blodbad.

Greve Karl Gyllenstierna lät bygga det nuvarande slottet 1694-1698 efter ritningar av Nikodemus Tessin d.y. Invigningsfesten hölls i augusti 1703 med änkedrottning Hedvig Eleonora som hedersgäst.

 

Läs mer här

Tyresö

Tyresö slott

Tyresös förste kände ägare var Erengisle Nilsson till Hammersta, död 1406. Godset gick sedan i arv inom släkterna Blå, Lilje och Ryning.

Godset gick från Karin Axelsdotter Ryning, som ärvt godset efter sin son Nils, död 1610, till hennes syster Barbro Axelsdotter Oxenstierna och därefter 1624 till dennas son, riksdrotsen friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna, död 1640. Han kan anses som det nuvarande Tyresös skapare. Den 1620 påbörjade ombyggnaden av slottet, vars äldsta delar sannolikt härstammar från 1300- eller 1400-talet, avslutades av honom 1633. Han uppförde 1638-1640 även Tyresö kyrka. Tyresö bröts ut från Österhaninge socken och blev jämte Dalarö kapell egen församling.

Maria Gustava Gyllenstierna

Oxenstiernas sonhustru Maria Sofia, född De la Gardie, ägde Tyresö från sin mans bortgång 1648 till sin död 1694. Hon anlade klädesfabriker, mässingsbruk, oljeslageri, gevärsfaktori, porslinsbruk och färgeri vid Tyresö, men den industriella verksamheten misslyckades. Tyresö ärvdes av hennes dotterdotter Maria Gustava Gyllenstierna, död 1737, gift med riksrådet K. Bonde, av deras dotter Katarina Margareta, död 1755, gift med fältmarskalken Johan Christoffer von Düring, av deras döttrar Gustava Sabina, gift med riksrådet Carl Fredrik Scheffer och, efter Scheffers död, Ulrika Eleonora, död 1793, samt efter henne delvis av friherre Robert Wilhelm De Geer, som löste ut de övriga arvingarna.

Det såldes 1800 med minskat område och senare flera gånger, med nya minskningar, under århundradets lopp. Den siste privata ägaren markis Claes Lagergren ville att hans hem skulle bevaras som ett tidsdokument över förra sekelskiftet och testamenterade det till Nordiska museet vid sin död 1930.

Nynäs

Nynäs slott

Nynäs slott var sätesgård redan på 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden kan ha uppförts på 1650-talet av Erik Gyllenstierna, men har sedan dess genomgått flera ombyggnader. Sitt nuvarande utseende fick herrgården på 1860-talet. Med sitt branta sadeltak och trappstegsgavlar för byggnaden tankarna snarare till senmedeltid och renässans än till det senare 1600-talets barockideal. Bland de namnkunniga ägarna till Nynäs kan nämnas Bo Jonsson Grip på 1300-talet, familjen Gyllenstierna på 1600-talet samt statsrådet Johan August Gripenstedt på 1860-talet. Den siste privata ägaren var friherre Johan Gripenstedt.

 

Läs mer här

Trolle Ljungby

Trolle Ljungby slott

Trolle Ljungby slott, slott i Kristianstads kommun. Slottet hör till Skånes mest praktfulla renässansbyggnader i typisk Christian IV-stil. Godset ägs i dag av släkten Trolle-Wachtmeister. Till slottet är knutet sagan om Ljungby horn och pipa.

Slottet är ett tvåvåningshus, omfattande huvudbyggnad och två flyglar i oputsad tegel. Huvudbyggnaden uppfördes 1629 på grundmurarna av en 1525 av Sören Norby nedbränd borg. Den västra flygeln uppfördes 1633. Den östra, kallad "Munkelängan" byggdes 1787. Från borggårdens norra sida leder en 1806 uppförd stenbro till ladugården.

Godset, som förr hette Ljungby, var under medeltiden troligen en befäst sätesgård. Det ägdes under 1300-1400-talen av släkten Bille, senare under en period även av släkten Gyllenstierna.

Björksund

Björksunds slott

Björksund har tillhört släkten Grip, men kom i slutet av medeltiden genom gifte till riksrådet Göran Eriksson Gyllenstierna till Fågelvik. Egendomen förblev i hans släkt till 1776, då den delvis genom köp övergick till greve Carl Gabriel Mörner, arvinge till riksrådet och riksmarskalken Göran Gyllenstierna. Nuvarande ägare är Nils Mörner.