Stadgar för Gyllenstiernska släktföreningen

§ 1. Gyllenstiernska släktföreningen har till ändamål att verka för sammanhållningen mellan släktmedlemmarna samt inom föreningen sprida kunskap om ättens historia.
Släktföreningen ska i omsorgen om ättens bästa skydda släktens namn och vapen och om möjligt agera mot olämplig registrering och användning av dessa.

§ 2. Berättigad att tillhöra föreningen och att utöva rösträtt med en röst är envar som uppnått 18 års ålder och som tillhör ätten Gyllenstierna, dels envar som uppnått 18 års ålder och som i tidigare släktled har någon som tillhört ätten Gyllenstierna.

§ 3. Föreningen företrädes av styrelse, bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Styrelsens ledamöter väljes av föreningen vid varje allmän sammankomst.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av ledamöterna är närvarande, som styrelsens beslut gäller den mening om vilka de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening, som vidhålles av ordförande.

§ 4. Vid varje allmän sammankomst med föreningens medlemmar utses en revisor och en revisorsuppleant för granskning av styrelsens förvaltning.

§ 5. Släktmöte äger rum i regel vartannat år på kallelse av ordföranden i styrelsen.

§ 6. Styrelsen ska varje år lämna en årsberättelse.

§ 7. Föreningens medlemmar erlägger en årsavgift, som fastställes vid allmän sammankomst. Avgiften är avsedd att dels täcka administrativa kostnader, dels att vid behov användas enligt styrelsens beslut.

§ 8. Förslag till ändring av dess stadgar kan väckas av styrelsen eller av envar enskild föreningsmedlem. Beträffande förslag av enskild föreningsmedlem skall styrelsen först yttra sig över förslaget och sedan förelägga detta för föreningens medlemmar på allmän sammankomst.

§ 9. Upplösning av släktföreningen kan icke ske med mindre än att beslut därom fattas vid två på varandra följande ordinarie släktföreningsmöten, därvid det senare minst två tredjedelar av de avlagda rösterna vidhåller förslaget om upplösning. Beslut om upplösning skall innefatta beslut om disposition av föreningens tillgångar.